ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

з надання інформаційно-освітніх послуг
Договір публічної оферти (далі – «Оферта») з надання інформаційно-освітніх послуг.

Цей договір публічної оферти (далі – «Оферта») між ФОП Полковською Іриною Іванівною, яка діє від імені ФОП Зубко Вероніки Володимирівни та ФОП Полковської Олени Геннадіївни, надалі «Виконавець», та користувачем послугами інтернет-сайту https://course.zubko.studio, надалі «Замовник», про надання інформаційно-освітніх послуг полягає на наступних умовах:


1. Терміни

1.1. Публічна оферта (далі – «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу інформаційно-освітніх послуг дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті, включаючи всі Додатки.

1.2. Акцепт оферти - повне та беззастережне прийняття оферти шляхом здійснення дій щодо передоплати або повної оплати інформаційно-освітньої послуги.

1.3. Виконавець – сайт https://course.zubko.studio особі ФОП Полковської Ірини Іванівни.

1.4. Замовник – особа, яка здійснила акцепт оферти на викладених у ній умовах.

1.5. Договір на надання інформаційно-консультаційних послуг (далі – договір) – договір між Замовником та Виконавцем на надання інформаційно-консультаційних послуг, який укладається шляхом акцепту цієї Оферти.


2. Предмет договору

2.1. Виконавець зобов'язується організувати та здійснити надання інформаційно-освітньої послуги у вигляді проведення онлайн-курсу на тему "Інтер'єрний стиліст і декоратор, все про найпопулярнішу професію наступного десятиліття.", а Замовник (Слухач) зобов'язується сплатити дані послуги в обсязі та на умовах, передбачених цим Договором та дотримуватись умов, передбачених цим Договором.

2.2. Повний перелік послуг за цим договором включає 10 вебінарів орієнтовною тривалістю 45 (сорок п'ять) хвилин кожен. Тривалість вебінару може змінюватись в залежності від особливостей засвоєння інформації Слухачами та з інших підстав, передбачених цим Договором.
3. Обязанности и права Исполнителя


3. Обовʼязки та права виконавці

3.1. Виконавець зобов'язаний:

3.2. При акцепті договору та виконання Замовником умов цього Договору, передбачених п.п. 4.1. 4.6. Договору, надати Замовнику можливість відвідати онлайн-курс на тему "Інтер'єрний стиліст і декоратор, все про найпопулярнішу професію наступного десятиліття.", та отримати інформацію відповідно до запропонованої тематики.

3.3. Забезпечити дотримання прав Замовника як учасника онлайн-курсу відповідно до умов цього Договору.

3.4. Інформувати Замовника про правила та вимоги щодо організації процесу онлайн-курсу, його змісту, про права та обов'язки сторін під час надання та отримання інформаційно-освітніх послуг.

3.5. У разі відмови Замовника від виконання Договору, за умови, що відмова була відправлена та отримана Виконавцем до "21" листопада 2020 року, або неможливості виконання Договору з вини Замовника, про що стало відомо не пізніше "21" листопада 2020 року (незалежно від підстав відмови ) - Виконавець зобов'язується повернути кошти, які були внесені Замовником як оплата за надання інформаційно-консультаційних послуг. У разі відмови Замовника від виконання Договору, за умови, що відмова надійшла після "21" листопада 2020 року, або неможливості виконання Договору з вини Замовника, про що стало відомо після "21" листопада 2020 року, кошти, внесені Замовником, не повертаються.

3.6. Виконавець залишає за собою право анулювати участь Замовника в онлайн-курсі без повернення внесеної плати у разі порушення ним правил поведінки під час вебінарів. Зазначеними порушеннями є: розпалювання міжнаціональних конфліктів, образу учасників онлайн-курсу, ведучого, відхилення від теми тренінгу, реклама, нецензурні висловлювання та інші випадки, передбачені розділом 4 цього Договору.

3.7. Виконавець залишає за собою право анулювати участь Замовника у майстер-класі у разі встановлення факту передачі ним реквізитів для участі в онлайн-курсу третім особам, розповсюдження Замовником інформації та матеріалів, отриманих ним у зв'язку з участю в онлайн-курсі, третім особам за плату або безкоштовно. Використання Замовником інформації та матеріалів, отриманих внаслідок отримання інформаційних послуг, допускається лише в особистих цілях та для особистого використання Замовника. Замовнику забороняється використовувати відео, аудіо, фотоапаратуру під час проведення майстер-класів.

4. Обов'язки та права Замовника

4.1. Замовник (Слухач) зобов'язаний:

4.1. Своєчасно внести плату для отримання інформаційно-консультаційних послуг у розмірі та у строки, встановлені Договором.

4.2. Утриматись після отримання даних для входу в особистий кабінет Замовника та під час проведення вебінарів від поведінки:
- яке може завадити іншим слухачам, запрошеним особам, лектору брати участь у вебінарах курсу та отримувати інформацію під час проведення вебінарів;
- яке принижує честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, у тому числі шляхом розміщення такої інформації в мережі інтернет, друкованих виданнях, розсилках чи іншим способом, що має публічний характер.


5. Відповідальність сторін

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань, зазначених у Договорі, сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та вимогами Договору.

5.2. У разі несвоєчасного внесення плати за надання інформаційно-освітніх послуг Виконавець має право розірвати договір та не допустити Замовника (слухача) до відвідування вебінарів.

5.3. У разі неповного внесення Замовником (Слухачем) вартості послуг до початку курсу, Замовник проведення вебінарів курсу не допускається. У такому разі Виконавець має право на свій розсуд повернути кошти Замовнику та розірвати Договір або допустити Замовника до проведення тренінгу (незалежно від кількості вже проведених сесій) після повної оплати вартості послуг.


6. Припинення договору

6.1. Дія Договору припиняється:
· за згодою сторін;
· якщо виконання стороною Договору своїх зобов'язань неможливе у зв'язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені Договором щодо надання інформаційно-освітніх послуг, та будь-яка зі сторін не погоджується на внесення змін до Договіру;
· у випадках, передбачених п.п.5.2. справжньої угоди;
· у випадках порушення Замовником вимог п.4.2 цього Договору;

6.2. Виконавець залишає за собою право заборонити Замовнику (Слухачу) отримати інформаційно-консультаційні послуги онлайн-курсу у разі порушення Замовником (Слухачем) правил проведення процесу онлайн-курсу на строк до усунення такого порушення.

7. Додаткові умови

7.1. Оферта починає діяти з моменту розміщення в мережі Інтернет за адресою https://course.zubko.studio і діє до моменту відкликання або зміни оферти Виконавцем.

7.2. Договір набирає чинності з моменту акцепту у порядку, передбаченому цим Договором та діє до повного надання інформаційно-освітніх послуг за цим Договором.

7.3. Розірвання Договору за згодою сторін оформляється направленням повідомлення на електронну адресу Замовника, вказану при реєстрації на сайті.

7.4. Підписанням цього Договору Замовник підтверджує правильність та правдивість відомостей, викладених ним в електронній реєстраційній формі, а також те, що Замовник повністю ознайомлений та згоден з правилами та порядком проведення онлайн-курсу, та зобов'язується їх дотримуватись.

7.5. Підписанням цього Договору Замовник дає свою добровільну та однозначну згоду на опрацювання його персональних даних у базі персональних даних у порядку, передбаченому Законом України "Про захист персональних даних".